Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Travel News

Advertisement / Annons:

Sveriges historia:
Göta Landsväg


Content:

 1. Skanstull
 2. Gullmarsplan
 3. Årsta
 4. Östberga
 5. Örby
 6. Liseberg
 7. Älvsjö
 8. Segeltorp
 9. Snättringe
 10. Fredriksdal
 11. Flottsbro
 12. Botkyrka
 13. Fågelsta
 14. Tullan sjö till Södertälje

De flesta av länkarna är på svenska.

Språk:
Text på Svenska
Svenska

Language:
Text in English
English

Introduktion till Göta Landsväg

I Stockholm där vi bor finns en gammal landsväg med en tusenårig historia, det är Göta Landsväg. Mina föräldrar bodde på Långsjövägen under 1950-talet och det är en del av Göta Landsväg. Jag har gått och cyklat längs Göta Landsväg många gånger. Sträckan Gullmarsplan till Salem är cirka 20 km. När jag skriver Götalandsvägen är det den nya vägen, när jag skriver Göta Landsväg är det den gamla. Många andra namn har denna landsväg haft genom tiderna, till ex. Götavägen eller Eriksgatan. Den nya följer ganska nära den gamla vägens dragning i Älvsjö där den går. Göta Landsväg förlorade sin betydelse på 1660-talet när den nya landsvägen byggdes som gick från Hornstull via Fittja till Södertälje. Fotografierna du finner här är från våra promenader och cykelturer längs Göta Landsväg. Till det är kompletterat med kartor och gamla arkivfoton.

För att följa Göta Landsväg finns här kartor och information:

Mer information om Brännkyrka Hembygdsförening:

US flag

In Stockholm where I live there is an old road that have a history of thousand of years, its name is Göta Landsväg. My parents lived on that road in the 1950s, that part of the road has today the name Långsjövägen. I have followed this road from Gullmarsplan to Salem many times. The distance Gullmarsplan to Salem is approximately 20 km. When I write Götalandsvägen it is the new road, when I write Göta Landsväg it is the old road. This country road has had many other names throughout the ages, for example Götavägen or Eriksgatan. The new one follows quite closely the route of the old road. Göta Landsväg lost its importance in the 1660s when the new main road was built that ran from Hornstull to Södertälje. The photos you find here are from different walks and bicycling along the road over the years. It is supplemented with maps and old archive photos.


Etapp 1, Skanstull:

Vi inleder med denna vackra tavla från senare delen av 1700-talet.

US flag

We begin with this beautiful painting from the latter part of the 18th century.

Götgatan:

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg Konstnär: Elias Martin, Kredit: Wikimedia

En konstnär har avbildat vägen ut från Stockholm som det såg ut år 1780. Här är det Götgatan, i bakgrunden Skansbacken som mitt i backen delar av till Göta Landsväg åt höger. Vi ser också Nedre Skanskvarn, den står väster om värdshuset Höjden, revs c:a 1840, alltså inte dagens Skanskvarn och inte heller samma plats. Mitt i bild, det vita huset, det är tullhuset. Hammarby sjö till vänster hade ingen förbindelse med varken Östersjön eller Mälaren. Det är först år 1925 kanalen grävs ut och Hammarbyslussen byggs.

US flag

An artist has depicted the way out of Stockholm as it looked in 1780. Here it is Götgatan, in the background Skansbacken, which in the middle of the hill divide off to Göta Landsväg to the right. We also see Nedre Skanskvarn, it stands West of the Höjden inn, demolished around 1840, so not today's Skanskvarn and not the same place either. In the middle of the picture, the white house, that is the customs house. Hammarby Lake on the left had no connection with either the Baltic Sea or Mälaren. It is not until the year 1925 that the channel is excavated and the Hammarby lock is built.


Götgatan 72 (gammal numrering):

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg Fotograf: Salin, Kasper, Kredit: Digitala Stadsmuseet

"Götgatan 72 söderut. I fonden skymtar Skanskvarn. Nu ligger Ringvägen 102 och Åhléns varuhus på Södermalm här. Åren 1885-1910."

US flag

"Götgatan 72 to the south. Skanskvarn looms large in the fund. Now Ringvägen 102 and Åhlén's department store on Södermalm are located here. The years 1885-1910."


Götgatan 96 (gammal numrering):

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg Fotograf: okänd, Kredit: Digitala Stadsmuseet

"Infarten från Skanstull mot Götgatan 1895."

Ett fantastisk fotografi med de hästdragna vagnarna på väg in till Stockholm. Kanske det är bönder som ska till torgen för att sälja sina varor. Lägg märke till det vita huset en bit ned på gatan, det ska vi återkomma till.

US flag

"The entrance from Skanstull towards Götgatan in 1895."

A fantastic photograph with the horse-drawn carriages on their way into Stockholm. Maybe it's farmers going to the square to sell their goods. Notice the white house a little way down the street, we'll come back to that.


Skansbrogatan 2:

Hur ser det ut idag, år 2024 ?

US flag

"What does it look like today, in 2024 ?"

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg

Från Götgatan tar vi trappan ned till Skansbrogatan. Den vägen vi har framför oss byggdes under sent 1930-tal. Tidigare var det Götgatan som gick snett ner här till Söder Skans, ungefär vid dagens Skansbron. De gula linjerna skall representera ungefärligt hur Götgatan gick ned här.

US flag

From Götgatan we take the stairs down to Skansbrogatan. The road in front of us was built in the late 1930s. Previously, it was Götgatan that went diagonally down here to Söder Skans, approximately at today's Skansbron. The yellow lines should represent approximately how Götgatan went down here.

Skansbrogatan:

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg Fotograf: Bladh, Oscar, Kredit: Digitala Stadsmuseet

"Flygbild över Skanstull och Hammarbyslussen mot norr. År 1938."

Här ser man hur de anlägger nya gatan, Skansbrogatan. De gräver också ur marken under bron. Där ska järnvägen gå fram till de nya hamnen som byggts i Hammarby sjö. Sjöfarten blir stor nu med den nya slussen. Krogen Grundsborg finns kvar här, nere till vänster nedanför slusskanalen. Det var framför det huset som tullhuset låg, utritad med gula linjer, det låg på adressen Götgatan 100.

US flag

"Aerial view over Skanstull and Hammarbyslussen towards the north. The year 1938"

Here you can see how they build the new street, Skansbrogatan. They also dig out the ground under the bridge. There, the railway will go to the new harbor that has been built in Hammarby lake. Shipping will be big now with the new lock. The Grundsborg inn is still here, down to the left below the lock channel. It was in front of that house that the customs house was located, outlined with yellow lines, it had the address Götgatan 100.


Norra Skanstullsbron:

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg

Vi går under den norra delen av Skanstullsbron för att se om det finns spår av den gamla dragningen av Götgatan här. Inget synligt men de gula linjerna ger en ungefärlig ide om hur den gick fram här.

US flag

We go under the north part of Skanstullsbron to see if there are traces of the old route of Götgatan here. Nothing visible but the yellow lines give a rough idea of ​​how it progressed here.


Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg

Åt andra hållet har vi brospannen i sydlig riktning, längst bort mellan dom står ett gammalt hus kvar.

US flag

On the other side we have the bridge span in South direction, at the far end between them an old house remains.


Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg

Vi går vidare på Skansbrogatan. Här syns det utgrävda området för järnvägen, det var ett stort spårområde här för inte så länge sedan. Det anlades när de sänkte Hammarby sjö och lät båttrafiken gå igenom den via nya Hammarby slussen. Då byggdes kajer för att lasta och lossa fartyg. Antagligen anlades järnvägen här i slutet på 1930-talet. Nu hundra år senare har de tagit bort det mesta av järnvägsspåren.

US flag

We continue on Skansbrogatan. Here you can see the excavated area for the railway, there was a large track area here not so long ago. It was built when they lowered Hammarby Lake and allowed boat traffic to pass through the new Hammarby lock. Back then, docks were built to load and unload ships. The railway was probably built here in the late 1930s. Now a hundred years later, they have removed most of the railway tracks.


Götgatan 98 (gammal numrering):

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg

Här står det vackra vita huset som vi såg mellan bropelarna, sparat åt eftervärlden. Men varför har Stockholms Stad tillåtet allt bråte framför som döljer husets fasad ?

US flag

Here stands the beautiful white house that we saw between the bridge piers, saved for posterity. But why has Stockholm City allowed all the rubble in front that hides the facade of the house?

Götgatan 98 (gammal numrering):

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg Fotograf: Salin, Kasper, Kredit: Digitala Stadsmuseet

"Götgatan norrut från Skanstull. Åren 1885-1910"

Ett gammalt fotografi visar denna plats fast i nordlig riktning. Götgatan går här i en vinkel upp till platsen där dagens Åhlens ligger. Huset till vänster har adressen Götgatan 98, det finns kvar idag men få har nog lagt märke till det. Se hur nära Götgatan gick framför huset.

US flag

An old photograph shows this place but in northerly direction. Götgatan runs here at an angle up to where today's Åhlens store is located. The house on the left has the address Götgatan 98, it remains today but few have probably noticed it. See how close Götgatan went in front of the house.

Götgatan 98 (gammal numrering), Skansbrogatan:

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg Fotograf: okänd, Kredit: Digitala Stadsmuseet

"Götgatan 98 norrut från Skanstull mot Åhléns huset i kvarteret Åkern. År 1939."

Fotografen står på samma plats men c:a 50 år senare. Här ser man att Skansbrogatan går fram 15 meter mer åt öster och på en högre nivå. Byggt på sent 1930-tal.

US flag

"Götgatan 98 North from Skanstull towards Åhlén's house in the Åkern block. The year 1939."

The photographer is standing in the same place but approx. 50 years later. Here you can see that Skansbrogatan goes forward 15 meters more to the east and at a higher level. Built in the late 1930s.


Skansbron:

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg

Här går vi ut på Skansbron, invigd år 1925. Den är öppningsbar för större faryg och segelbåtar. Hammarby Sluss här under har jag passerat många gånger på 1960-talet med vår båt Monalisa.

US flag

Here we go out onto Skansbron, inaugurated in 1925. It can be opened for larger ships and sailboats. I passed Hammarby lock below here many times in the 1960s with our boat Monalisa.

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg Fotograf: Malmström, Axel, Kredit: Digitala Stadsmuseet

"Hammarbyleden. Provisorisk träbro vid Skanstull före Skansbrons tillkomst. Åren 1919-1921."

Under bron kommer den nya slussen Hammarbyslussen byggas. Stenarna vi ser på vänster sida där bron fäster, det kan vara en del av Söder Skans södra del.

US flag

"Hammarbyleden. Provisional wooden bridge at Skanstull before the creation of Skansbron. The years 1919-1921."

Under the bridge, the new lock Hammarbyslussen will be built. The stones we see on the left side where the bridge attaches, it could be part of Söder Skans' southern part.

Söder Skans:

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg Fotograf: Larssons Ateljé, Kredit: Digitala Stadsmuseet

"Skansen vid Skanstull. År 1907"

Innan de byggde Skansbron år 1925 såg det ut så här. Götgatan gör en extra sväng åt öster för att komma förbi skansen. Det här en av få bilder jag sett på Söder Skans. Här ser man också den träbro som gick över skansen. All trafik kommande söderifrån gick över denna träbro.

Mer att läsa om Söder Skans:

US flag

Before they built the Skansbron in 1925, it looked like this. Götgatan makes an extra turn to the east to get past the redoubt. This one of the few pictures I've seen of Söder Skans. Here you can also see the wooden bridge that crossed the redoubt. All traffic coming from the south crossed this wooden bridge.


Götgatan 100 (gammal numrering):

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg

Till höger låg krogen Grundborg och tullhuset. Avtagsvägen till höger leder ned till Sundsta gård.

Mer att läsa om Sundsta gård:

US flag

To the right was the Grundborg inn and the customs house. The exit road on the right leads down to Sundsta gård.


Tullhuset:

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg Fotograf: Larssons Ateljé, Kredit: Digitala Stadsmuseet

"Götgatan n:r 100, gårdsinteriör. År 1907"

Alla varor som fördes in i staden skulle det betalas tull för. Det här är det södra tullhuset, det fanns flera tullhus runt Stockholms stad.

US flag

All goods brought into the city were subject to duty. This is the southern customs house, there were several customs houses around the city of Stockholm.

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg Fotograf: okänd, Kredit: Digitala Stadsmuseet

"Skanstull. F.d. tullhuset (det vita), Götgatan 100, Grundsborg. År 1907"

Fotografen ungefär på samma plats som vi men vänd mot norr. Tullhuset byggdes omkring år 1750 och upphörde att vara tull år 1864, år 1919 revs huset. Bakom tullhuset låg Söder Skans, en försvarsmur byggd på 1640-talet. Här vid tullhuset slutade Götgatan och Skansbacken tar vid. Det mörka huset framför är krogen Grundsborg.

Lena Lindmark:
"Grundsborg vid Skanstull började som krog, ägdes sen av en bordellmamma, innan det blev en framgångsrik kuranstalt – en tid." Läs mer här: Telegrafen Stockholm

US flag

The photographer roughly in the same place as us but facing north. The customs house was built around 1750 and ceased to be a customs in 1864, in 1919 the house was demolished. Behind the customs house was Söder Skans, a defensive wall built in the 1640s. Here at the customs house, Götgatan ends and Skansbacken takes over. The dark house in front is the Grundsborg inn.

Lena Lindmark:
"Grundsborg vid Skanstull started as an inn, then owned by a brothel mother, before it became a successful sanatorium - for a time." Read more here: Telegrafen Stockholm

Grundsborg krog:

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg Fotograf: okänd, Kredit: Digitala Stadsmuseet

"Grundsborg, Hammarby sluss och Skansbron. Åren 1929-1930"

Hela åsen grävdes bort när slussen skulle anläggas. Idag skulle tullhuset hängt där ute i luften. På fotografier från 1940-talet kan man se en bensinstation här framför värdshuset till vänster.

US flag

"Grundsborg, Hammarby lock and Skansbron. The years 1929-1930"

The entire ridge was dug away when the lock was to be built. Today the customs house would be hanging out there in the air. In photographs from the 1940s, you can see a gas station here in front of the inn to the left.


Avtagsväg till Fredriksdal:

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg

Vägen till vänster går ned till Fredriksdal. Omkring 1930-talet bygdes General Motors bilsammansättningsfabrik där. Delar av de byggnaderna fanns kvar på 1990-talet.

Mer att läsa om Fredriksdal:

US flag

The road to the left goes down to Fredriksdal. Around the 1930s, General Motors' car assembly plant was built there. Parts of those buildings remained in the 1990s.


Dalarövägen, Skansbacken, Göta Landsväg:

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg

Här vid Skanstrappan delade sig vägen upp sig i tre delar. Till vänster Dalarövägen, uppför trappan går Skansbacken som går vidare söderut längs med dagens Nynäsvägen. Göta Landsväg gick i en brant backe till höger under Skanstullsbron och förbi Övre Skanskvarn.

US flag

Here at Skans stairs, the road split into three parts. To the left is Dalarövägen, up the stairs is Skansbacken, which continues south along today's Nynäsvägen. Göta Landsväg went on a steep hill to the right under the bridge Skanstullsbron and past Övre Skanskvarn.

Göta Landsväg (Huddingevägen)

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg

Tidigare har vi inte brytt oss om att undersöka den delen av Göta landsväg som gick här till höger. Vi tänkte att de avlägsnat alla spår efter vägen när de byggde Skanstullsbron på 1940-talet. Men idag tänkte vi göra en noggrannare undersökning. Med hjälp av gamla kartor och GPS har jag rittat ut ungefär hur Göta Landsväg gick fram här.

US flag

In the past, we have not bothered to investigate the part of Göta Landsväg that went here on the right. We thought that they removed all traces of the road when they built Skanstullsbron in the 1940s. But today we thought we would do a more thorough investigation. With the help of old maps and GPS, I have drawn approximately how Göta Landsväg progressed here.

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg Fotograf: okänd, Kredit: Digitala Stadsmuseet kraftigt beskuret

"Utsikt från Åhlén & Holms tornbyggnad åt SO över växthus i Stadens trädgård, Hammarbyleden och General Motors fabriksanläggning. Åren 1929-1931"

Ett fotografi med lite fågelperspektiv hjälper oss. Till vänster ser man Fredriksdal, alla längst till höger ser man Göta Landsväg gå uppförbacken. Det verkar ha varit en ganska trafikerad väg på 1930-talet. Då hette den inte Göta Landsväg utan Huddingevägen. General Motors fabrik ser du om du klickar på länken ovan och får upp hela fotografiet.

US flag

"View from Åhlén & Holm's tower building to the South West over greenhouses in Stadens trädgard, Hammarbyleden and the General Motors factory. The years 1929-1931"

A photograph with a little bird's eye view will help us. To the left you see Fredriksdal, all the way to the right you see Göta Landsväg going uphill. It seems to have been quite a busy road in the 1930s. Then it was not called Göta Landsväg but Huddingevägen. You can see the General Motors factory if you click on the link above and get the entire photograph.


Skansbacken:

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg

Innan vi fortsätter undersöka Göta Landsväg går vi uppför trapporna till Skansbacken. Vi kommer lite senare komma fram hit från andra hållet. Ut till vänster var det fri sikt till Hammarby Sjö tidigare. Här på höger sida en bit upp i backen låg den äldre Nedre Skanskvarn.

US flag

Before we continue investigating the Göta Landsväg, we go up the stairs to Skansbacken. We will arrive here from the other side a little later. Out to the left there was a clear view to Hammarby lake earlier. Here on the right a little way up the hill was the older Nedre Skanskvarn.

Hammarby Sjö:

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg Fotograf: okänd, Kredit: Digitala Stadsmuseet

"Utsikt från Skanstull över Hammarby sjö och Södermalm. År 1906."

US flag

"View from Skanstull over Lake Hammarby and Södermalm. The year 1906."


Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg

I gamla beskrivningar av hur Göta Landsväg går fram här har den beskrivits att gå uppför i en brant backe. Efter att ha studerat berget mellan bropelarna tänker jag mig vägen ha gått så här som de gula linjerna visar. Berget är mycket brant på andra ställen så det borde vara så här.

US flag

In old descriptions of how the road Göta Landsväg proceeds here, it has been described as going up a steep hill. After studying the rock between the bridge piers, I imagine the road to have gone like this as the yellow lines show. The hill is very steep in other places so it should be like this.


Övre Skanskvarn:

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg

Vi vet från gamla kartor att Göta Landsväg passerade Nedre Skanskvarn på dess norra sida. Den nyare Övre Skanskvarn var placerad längre västerut och där passerade Göta landsväg den på dess södra sida. Skanskvarn ligger bakom buskarna på högra delen av fotografiet.

US flag

We know from old maps that Göta Landsväg passed Nedre Skanskvarn on its northern side. The newer Övre Skanskvarn was located further to the west and there Göta Landsväg passed it on its southern side. Skanskvarn is behind the bushes on the right of the photograph.


Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg

På denna karta kan man se hur Göta Landsväg går relativt platsen där den gamla kvarnen stod och platsen där dagens kvarn står.

US flag

On this map you can see how Göta Landsväg runs relative to the place where the old mill stood and the place where today's mill stands.


Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg

Ett kvarvarande fundament till en gammal lykt eller elstolpe ger en ledtråd hur vägen var dragen. Belysning längs vägarna fanns nog inte på 1930-talet men på en karta finns en elkraftledning utritad här och den gick på Göta Landsväg norra sida. På ett äldre flygfotografi kan man se denna stolpe stå bredvid Göta landsväg. Jag ska söka tillstånd att få använda det fotografiet.

US flag

A remaining foundation for an old lamp or electricity pole gives a clue as to how the road was laid. Lighting along the roads probably didn't exist in the 1930s, but on a map there is an electric power line drawn here and it ran on the northern side of Göta Landsväg. On an older aerial photograph, you can see this post standing next to Göta Landsväg. I will seek permission to use that photograph.

Karta år 1934:

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg Upphov: Påhlman, August Emanuel (1880-1947), Hellberg, Henning (1861-1934), Kredit: Stockholmskällan

Här på 1934 års karta är elkraftledningar utritade och de stämmer bra med fundamentet vi ser på berget.

US flag

Here on the 1934 map, power lines are drawn and they match well with the foundation we see on the mountain.


Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg

Här passerar vi under den nya bron för spårvägen. Till vänster ligger Övre Skanskvarn och Göta Landsväg passerade förbi på sydöstra sidan.

US flag

Here we pass under the new bridge for the tramway. On the left is Övre Skanskvarn and Göta Landsväg passed by on the southeast side.


Övre Skanskvarn:

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg

En liten bit in på vägen och vi ser kvarnen Övre Skanskvarn. Ungefär som de gula linjerma är utritade gick Göta landsväg fram här. Övre Skanskvarn byggdes år 1850 och var placerad vid Hammarby Skans. Det var när de byggde skansen som kvarnen fick flytta hit, år 1859.

Mer information om Skanskvarn:

US flag

A little way into the road and we see the mill Övre Skanskvarn. The Göta Landsväg continued here, roughly as the yellow lines were drawn. Övre Skanskvarn was built in 1850 and was located at Hammarby Skans. It was when they built the redoubt that the mill had to move here, in 1859.


Göta Landsväg / Huddingevägen:

Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg

Här fortsätter Göta Landsväg söderut mot Bowlinghallen.

US flag

Here Göta Landsväg continues south towards the Bowling Hall.


Walks and bicycling along the old road Göta Landsväg

Här fortsatte Göta Landsväg, rakt igenom bowlinghallen. Fram till 1940-talets början hette vägen här Huddingevägen.

US flag

Here Göta Landsväg continued, straight through the bowling alley. Until the beginning of the 1940s, the road here was called Huddingevägen.

Go Back to content

Go Back
Nästa sida: Göta Landsväg, Gullmarsplan

Advertisement / Annons: