Astrofriend's homepage

[_ad/ad-728x90-top-center-economy-sv.html]

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Navigation

[_ad/ad-160x600-top-left-economy-sv.html]

Travel News

Hennes & Mauritz
Fundamental Analys

Hennes & Mauritz Fundamental analys

Fundamental Analys

Företag: H&M
Analys: Fundamental
Datum: 2017-09-04
2017-07-05

OBS! Se uppdatering på slutet.

Hennes & Mauritz har under många år varit ett företag som år efter år levererat ökad omsättning oh stigande vinster. Kursen har följt efter men under år 2015 bröts den trenden. Kursen har vänt nedåt pga oro för H&M minskade marginaler bland annat. Även dollar valutan har spelat roll eftersom den påverkar H&M inköpspriser.

Kan vi med hjälp av fundamental analys och Hitta Kursvinnare få fram någo som stöder oss i våra beslut om att köpa eller sälja aktien? Jag gör här ett försök med min egen tolkning.

Du behöver vara lite påläst i fundamental analys för att förstå ideen bakom det och fortsättningen som följer nedan, men det mesta är ganska självklart.

OBS!
Det här är mina egna uppfattningar om analys och för min egen ekonomiska situation. Du använder informationen helt och hållet på din egen risk och anpassar för din egen situation. Informationen är också antagligen gammal när du läser den.

Kurs uppåt

Kommer aktiekursen gå uppåt eller nedåt ?

Kurs nedåt

Fundamental Analys Hennes & Mauritz, exempel:

Här använder jag analysverktyget Hitta Kursvinnare. I HK har de delat upp den fundamentala analysen i sju steg med varsin sida att lägga in parametrar på. Du kan göra motsvarande i Excel eller liknande program, det är dock en hel del pyssel att få in alla data men mer flexibelt.

Vi börjar med att titta på översiktsbilden i tekniska analysen.

Hennes & Mauritz Teknisk analys 2017-07-05 steg 1

Här är en översikt för de senaste 12 månaderna i det tekniska analysfönstret. Glidande medelvärden är inlagda som syns nära kursgrafen. I botten finns de tekniska analysverktygen RSI och StoF inlagda. Eftersom vi nu skall göra en fundamental analys går vi inte igenom några detaljer här, men konstaterar att det är fallande aktiekurs de senaste 7 månaderna. Verktygen RSI och STO gav köpsignal för ca en vecka sedan, det har dock kommit flera sådana signaler under året och ingen kursuppgång har varat någon längre tid.


Steg 1:

Hennes & Mauritz Fundamental analys 2017-07-05 steg 1

Första steget i den fundamentala analysen.
Här ser vi nu de senaste tio årens försäljning, både totalt och fördelat per aktie. Tio år medför att vi har med de oroliga och krisiga åren runt 2008. I H&Ms fall har de inte inverkat nämnvärt och får vara kvar och ingå i analysen, alternativt kan man avbocka de åren så de inte påverkar.

Under så här lång period kan det ske många förändringar i antalet aktier och det är ju enskilda aktier vi har och därmed priset per aktie vi skall analysera. För att det skall gå att jämföra värdet per aktie idag med historiken måste alla historiska data vara korrigerade för nyemissioner, splittar, återköp, extrautdelningar och liknande. Speciellt viktigt att hålla reda på om du gör din egen analys med Excel eller liknande.

Analys:
Vi ser här att trenden för omsättningsökningen legat på 10% per år. Inget år med negativ tillväxt, hur många bolag kan uppvisa det? Försäljningsökningarna beror i huvudsak på att nya butiker öppnas i en aldrig sinande ström. Det är hundratals nya butiker varje år, imponerande att de kan klara det. Försäljiningsökningen per butik är betydligt mer måttlig. Försäljningen verkar inte vara något problem.


Steg 2:

Hennes & Mauritz Fundamental analys 2017-07-05 steg 2

Här studerar vi den historiska utvecklingen på H&Ms vinst genom åren.

Analys:
Trenden för de senaste tio åren ger en vinstökningstakt på i snitt drygt 3% per år, 1/3 av försäljningsökningen i procent räknat. Här ser vi också att vinsten seanste tiden gått ned och ger en av förklaringarna för den dåliga kursutvecklingen. 2016 kom in 10% lägre än 2015. Kvartal Q2 2017 visade en ökning och togs emot väl av marknaden med stigande kurser som följd.


Steg 3:

Hennes & Mauritz Fundamental analys 2017-07-05 steg 3

Här skall vi nu försöka finna relevanta parametrar för försäljningsökning per år samt framtida vinstmarginal som vi behöver i denna beräkning.

Analys:
Här framgår vinstmarginalen, det som det ofta skrivs om i tidningarna som orsak för att investerare undviker H&M. Ständigt fallande marginaler under 10 års tid väcker inga positiva investerar känslor. Nu har det på senare tid skrivits en del om att marginalerna inte bör falla mer än till där de ligger idag. Har vi ett trendbrott?

Om vi nu står inför ett trendbrott så får vi en ledtråd om hur trenden för vinstmarginalen kan utveckla sig. H&M som så många andra gör kompletterar med försäljning över internet. Ger säkerligen ökad försäljning, men kan marginalerna bli bättre av det? Min egen försiktiga bedömning av vinstmarginalen de kommande 5 åren har jag satt till 13%.

Försäljiningsutvecklingen är lättare att uppskatta, sätts här till de 10% som föreslagits.

Försäljningstillväxt och vinstmarginal får styra framtida vinstberäkning under punkt 3.3, här blir den 11% per år för de kommande 5 åren. Min tidshorisont är kortare och brukar ligga mellan 3 månader och kanske upp till 3 år.

Man bör ju natturligtvis studera andras analyser och jämföra om man avviker från de och i så fall var åsiktsskillnaden ligger.


Steg 4:

Hennes & Mauritz Fundamental analys 2017-07-05 steg 4

Fjärde steget i den fundamentala analysen.
Här studerar vi den historiska årliga utdelningen som aktien haft.

En del har som strategi att satsa på aktier med hög utdelning, med dagens ränteläge på nära noll % ränta behövs det inte många procents utdelning för att bli bra jämfört med det. För min egen del är i regel direktavkastningen ett mindre komplement till aktiens värdetillväxt, det är inte ett underlag för om det är köp eller sälj på aktien.

Analys:
Här ser vi att nära hela vinsten delas ut, direktavkastningen legat på goda3% eller högre, lägre aktiekurs innebär ju också att direktavkastningen ökar så länge utdelningen inte behöver minskas. Jag sätter här andelen utdelad vinst till 80%.


Steg 5:

Hennes & Mauritz Fundamental analys 2017-07-05 steg 5

Här studerar vi till vilka P/E tal aktien handlats genom åren. De år vinsten blir dålig kan P/E talet skena iväg uppåt eller bli negativt. Vi skall här göra en uppskattning om vilka lägsta och högsta P/E tal aktien kommer handlas till de 5 åren som kommer. Här är det viktigt att fundera på om räntans utveckling, om den går upp kommer folk inte vilja att betala aktien till lika höga P/E tal som idag. Förr kanske P/E tal på 14 ansågs normalt som högsta mot idag långt över 20 för en aktie som denna.

Analys:
Som en grov uppskattning sätter jag det lägsta P/E talet till 13. Det högre värdet som också bestämmer maxkursen som aktien kommer handlas till enligt denna prognos är svårare. H&M har alltid betalts till höga P/E Tal, mest beroende på den historska höga vinsttillväxttakten. Nu är det inte så längre, dessutom går vi mot ett högre ränteläge med all säkerhet. Med antagandet att räntorna går upp de närmaste åren som kommer sätter jag det högsta P/E talet till 17, för upp till 5 års sikt kanske lägre än så. Men jag brukar ju inte behålla aktier så länge som 5 år. OBS! HK är konstruerat för 5 år och jag frångår det med lite egna antaganden.

Vi kan också läsa att prognosen för året är ett P/E tal på 17 och PEG på 1.5. Det är ganska höga tal om än inte orimliga för detta bolag.

PEG är P/E talet delat med förväntat årlig vinsttillväxt i procent. Exempel, P/E=33 och årlig vinsttillväxt på 10% ger 33/10=3.3. PEG=1 och lägre anses bra, men PEG på 1.5 och högre kan kännas ansträngt.


Steg 6:

Hennes & Mauritz Fundamental analys 2017-07-05 steg 6

Här skall vi göra en bedömning av vad den lägsta kursen aktien kan tänkas gå ned till under kommande 5 år. Vi noterar att högsta kursen beräknas till 322 kronor, ca 50% högre än dagens kurs (214kr).

Analys:
Aktien har ju fallit ganska mycket under seanre år, om vi nu verkligen står inför ett trendbrott uppåt kanske vi ligger nära botten. Jag satte här en lägsta kurs till 180 kronor för de kommande 5 åren.


Steg 7:

Hennes & Mauritz Fundamental analys 2017-07-05 steg 7

Nu har vi kommit till slutklämmen där resultatet av vår analys presenteras. Vi ser att SIX prognosen ligger inlagd för 2017 (de streckade linjerna, finns bara i pro versionen) och deras prognostiserade vinst ligger inte långt från HK/min prognos.


Extra Steg, Trend under längre tid:

Hennes & Mauritz Teknisk analys, lång trend 2017-07-05 steg 7

I HK kan man få fram en graf som är en kombination av TA och FA analys, något som jag efterfrågade för många år sedan och de på HK också lagt in det i HK. Med de inställningar jag gjort här kan vi se hur aktiekurs utvecklat sig relativt försäljining. Försäljningen har fortsatt öka medan aktiekursen har gått ned. P/S talet har därmed gått ned, vi för mer försäljning per betalad krona i aktiekurs, positivt om inte annat. Egna kapitalet har också fortsatt att öka.

Slutbedömning:
Med en beräknad årlig kurstillväxt på 8.9% och ovanpå det en direktavkastning på 5.8% är på gränsen för att ge en köpsignal. Jag har lagt köpsignal på det, men se upp för kursen har ökat senaste dagarna och därmed riskerar man komma in på för hög nivå. Om aktien i övriga typer av analyser också ger köpsignal är en annan sak. Men här i varje fall en enligt min egen bedömning.

I punkt 3 satte jag vinstmarginalen de kommande 5 åren till 13%, säg att den blir högre, kanske 15%. Då ökar den årliga kurstillväxten till 18.4% istället för nu beräknade 14.7%. Men den kan ju bli lägre också, finns ju inget långvarigt tecken på att vi kommit till ett trendbrott uppåt i vinsmarginal ännu!

Update 2017-09-04:
Efter att kursen varit upp på drygt 220kr har det vänt nedåt och idag kom ett par analytiker med nya riktkurser på 185, resp. 167kr. Då bör man avvakta ett tag för att se hur det utvecklar sig, om man fortfarande tycker H&M är köpvärd kan man kanske ev. komma in på mycket lägre kurser. I min tidigare analys ovan satte jag lägsta kurs till 180kr, vi får se, kanske det var för högt. Dollarna har under år 2017 fallit kraftigt mot både Svenska kronan och Euron, det bör vara en fördel för H&M.

Kurs ned Kurs upp

Hitta Kursvinnare är enkelt men snabbarbetat så man kan följa många bolag. Vad jag saknar mest är att inte företagets belåning framgår, egna kapitalet finns men ger ju inte samma information.

Ensamt på denna analys kan man inte ta beslut. Man skall naturligtvis sammanföra denna analys med andra analyser och göra en total bedömning om H&M är köpvärd eller inte. Var rädd om ditt kapital, ta inga förhastade beslut.

Go Back to content

Go Back
[_ad/ad-728x90-bottom-center-economy-sv.html]